Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

เมื่อวันที่ 13 -17 มกราคม 2563 นายสุทัศน์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

พร้อมคณะได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 ณ สำนักงานทางหลวงฃนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

โดยมีนายอภินันท์ จิรชัยกิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเพื่อรับทราบ

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นจากคณะผู้ตรวจสอบ

 

Scroll Up Skip to content