Menu
home
>>
เอกสารเผยแพร่

 

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรการและแนวทางการาปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

สรุปผลการตรวจสอบการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  2565 สำนักงานตรวจสอบภายใน กรมทางหลวงชนบท

https://internalaudit.drr.go.th/wp-content/uploads/2022/12/drr-2022-12-19_06-30-02_510197.pdf

 

Scroll Up Skip to content