Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์

รายชื่อนามานุเคราะห์

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร e – mail
1.นางสาววิมล   ตั้งธนศฤงคาร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน 02551-5729 [email protected]
2. นางสาวโมรี  วุ่นซิ้ว นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 02551-5730 [email protected]
3. นางสาวราตรี  นุ่นทองหอม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 02551-5733 [email protected]
4.นางสาววรรณี  สัมฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ IP PH ONE 6057 [email protected]
5. นางสาวสุพัตรา พิมพา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 02551-5727 [email protected]
6. นายธีรวัฒน์  เกิดโภคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 02551-5728 [email protected]
7. นางสาวอัครพร  ผินสูงเนิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน 02551-5728 [email protected]
8. นางสาวจุฑาทิพย์  เด็ดดวง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 02551-5728 [email protected]
9. นางสาวอุ้มนรี  กลิ่นทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 02551-5731 [email protected]

 

 

Scroll Up Skip to content