Menu
home
>>
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่ยอมรับกัน

ทั่วไปภายในกรมทางหลวงชนบท  โดยปฏิบัติงานให้เป็น

ไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

พันธกิจ

1. สอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิด

1.1 ความมั่นใจว่า การดำเนินงาน หรือการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัด มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

1.2 ความมั่นใจในความถูกต้อง ครบถ้วน และนำเชื่อถือของข้อมูลการเงิน

และการดำเนินงาน

1.3 การดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของ ทช. มิให้เกิดการสูญเสีย

การเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.4 ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ

และข้อบังคับ

2. สอบทานและติดตามแผน/ ผลการดำเนินงานเพื่อช่วยให้กรมทางหลวงฃนบท

เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

3. ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย การเก็บรักษาทดสอบว่าทรัพย์สิน

นั้นมีอยู่่จริง  และใช้ไปอย่างคุ้มค่า

4. ตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ว่าได้มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ

มติ ครม. กฎหมายและวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่กำหนดให้ปฏิบัติ

5. ตรวจสอบประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของการดำเนินงาน

 

Scroll Up Skip to content