Menu
home
>>
รายงานประจำปี 2563 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน กรมทางหลวงชนบท
รายงานประจำปี 2563 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน กรมทางหลวง

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานตรวจสอบภายใน ให้แก่บุคลากรภายในกรมทางหลวงชนบททราบ สามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรายงานประจำปี 2563 ได้ที่ลิงค์ URL : https://drive.google.com/file/d/1otx6xtUppboBlyZ4cDQFCIwgj6653RIj/view?usp=sharing

 

Scroll Up Skip to content