Menu
home
>>
สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ สำนักบำรุงทาง หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครอินทร์ และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยพฤกษ์
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

สำนักบำรุงทาง

เดือน มิถุนายน -สิงหาคม 2563 นายสุทัศน์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี 2563 ณ สำนักบำรุงทาง โดยมีนายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล  ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง  และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบเบื้องต้นจากคณะผู้ตรวจสอบ

 

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครอินทร์

เมื่อวันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2563 นายสุทัศน์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี 2563 ณ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครอินทร์ โดยมีนายสุพจน์แจ้งยอดสุข ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองหิน และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบเบื้องต้นจากคณะผู้ตรวจสอบ

 

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยพฤกษ์

เมื่อวันที่ 15 -17กรกฎาคม 2563 นายสุทัศน์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี 2563 ณ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยพฤกษ์ โดยมีนายธงชัย วิจิตรรณพัสดุ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยพฤกษ์ และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบเบื้องต้นจากคณะผู้ตรวจสอบ

สอร

 

Scroll Up Skip to content