หนังสือเวียน สตน.

0730 w 217 การกำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563

0730 w 252 การรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544

0730 w 211  เผยแพร่องค์ความรู้การขยายสัญญา  และทะเบียนที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

0730 t w 237  การรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

0730 t w 196 การกำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ

0730 t w 212 การรายงานเกี่ยวกับควบคุมภายในฯ 2559

0730 t w  201 กฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน กรมทางหลวงชนบท 2559

 0726 t w 11 ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้ถูกต้องฯ การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินฯ 

0726 t w 29 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง 

0726 t w 38 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

0726 t w 40 ด้านการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ